Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů dáváte souhlas k tomu, aby Ing. Kateřina Bedlivá, identifikační číslo 06924034, se sídlem Náhon 102/2, Hradec Králové, 500 09, Česká republika, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města v Hradci Králové (dále jako „správce“) zpracovával Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s přihlášením na kurz, workshop, případně další událost pořádanou Správcem (dále jako “události”) nebo v souvislosti s kontaktováním správce za účelem poskytnutí dalších informací. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, email, telefonní číslo, případně další osobní údaje odeslané skrz přihlašovací/kontaktní formulář.

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účely poskytnutí informací spojené s účastí na událostech, zodpovězení dotazů skrz kontaktní formuláře, fakturace a případně pro další zákonné účely.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro plnění jednotlivých účelů a povinností pro (nejen) zákonné zpracování Vašeho požadavku. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s výše uvedenými účely po dobu trvání vzájemného vztahu, po ukončení maximálně po dobu 1 roku, pokud tento souhlas neodvoláte a dále pak dle zákonů České Republiky.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@katybedliva.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je tento souhlas.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, lektoři událostí a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména právní a účetní poradci. Dalším zpracovatelem jsou poskytovatelé webhostingových služeb a jejich dceřiných společností. Dále pak poskytovatel online úložiště, správce webových stránek a případně poskytovatel marketingových služeb. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků. V případě platby online pomocí platební brány Comgate předáváme společnosti vaši emailovou adresu pro zaslání informace o platbě.

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na emailu: info@katybedliva.cz či písemně na korespondenční adrese správce: Ing. Kateřina Bedlivá, Náhon 102/2, Hradec Králové, 500 09 .
Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu (pokud jste k tomu neudělili zvláštní souhlas). Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl.21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. 
Při neposkytnutí potřebných údajů Vás nebudeme moct zařadit mezi účastníky události ani vás kontaktovat.